ENG

התקנת השרוול

שלב ראשון

התקנת ברזל העיגון והצבתו בחלקו הפנימי של המבנה.

שלב שני

הצבת מנוף הרמה.

שלב שלישי

הרם את השרוול למתקן ע"י מנוף.

שלב רביעי

לבסוף חבר את השרוול למתקן העיגון.

בין לקוחותינו